Management, podnikovou ekonomii nebo psychologii vás v teoretické rovině naučí na mnoha středních a vysokých školách. Abyste však byli skutečně připraveni na manažerskou roli, musíte si osvojit také širokou škálu tzv. soft skills (měkkých dovedností), mezi které se řadí například komunikační dovednosti, schopnost řešení konfliktů a vyjednávání, týmová práce nebo plánování a organizování. S těmi se ale ve školách obvykle programově nepočítá. Naštěstí existuje oblast, ve které si mladí lidé mohou začít osvojovat a následně rozvíjet zmiňované měkké dovednosti ještě mnoho let předtím, než skutečně nastoupí do pracovního procesu. Tou oblastí je neformální vzdělávání.

 

Vzdělávání nad rámec oficiálního školského systému je dle definice MŠMT provádění „organizované výchovně vzdělávací aktivity mimo rámec zavedeného oficiálního školského systému, které zájemcům nabízí záměrný rozvoj životních zkušeností, dovedností a postojů, založených na uceleném systému hodnot. Tyto aktivity bývají zpravidla dobrovolné. Organizátory jsou sdružení dětí a mládeže a další nestátní neziskové organizace (NNO), školská zařízení pro zájmové vzdělávání – především střediska volného času, vzdělávací agentury, kluby, kulturní zařízení a další“. Největší objem tohoto vzdělávání v ČR zajišťují právě sdružení dětí a mládeže, tedy spolky Junák, Pionýr, ATOM, Liga lesní moudrosti a další.

 

Budoucí úspěšní manažeři? Možná se starají o vaše děti!

Na neformálním vzdělávání je nejlepší to, že se jako vzdělávání vůbec netváří. Dětské spolky ho realizují v rámci pravidelné týdenní oddílové činnosti, výprav do přírody nebo během táborů. Zpravidla probíhá prostřednictvím her, soutěží nebo tábornických činností, jako je stavění stanu, rozdělávání ohně, sekání dřeva či vázání uzlů. Každá z těchto aktivit učí děti týmové spolupráci a komunikaci, učí je zvolit si vhodnou strategii a následovat ji, ale také být kreativní a improvizovat, řešit problémy, přizpůsobit se aktuální situaci a v neposlední řadě překonat sebe sama.

Pečlivá příprava těchto aktivit současně poskytuje nepřeberné množství příležitostí pro rozvoj všech, kteří s dětmi ve svém volném čase dobrovolně pracují. V roli vedoucího (18+) nebo instruktora (15+) se vám totiž po absolvování akreditovaného kurzu dostává letitého praktického výcviku široké škály soft skills – ať už jde o organizační dovednosti a time management, vystupování před lidmi a jednání s lidmi, práci v týmu či jeho vedení, anebo prostě jen o schopnost efektivně a zodpovědně jednat v krizové situaci, kterých práce s dětmi a mladými lidmi přináší nespočet. Musíte umět zorganizovat a naplánovat činnost, připravovat a realizovat akce (výpravy, tábory, otevřené akce), a to včetně jejich rozpočtů a materiálně-technického zabezpečení. Musíte ovládat základy pedagogiky a psychologie, bezpečnosti práce, první pomoci, motivace, práva i ekonomiky.

 

Kandidáti, kteří jsou o krok napřed

Dobrovolníci v oblasti práce s dětmi a mládeží jsou tedy lidé, kteří své soft skills často trénují už od dětství a s jejich tréninkem dál pomáhají dalším generacím. Jsou to lidé stálí a dost spolehliví na to, aby jim někdo svěřil své vlastní děti. Neznamená to automaticky, že každý z nich bude jednou dobrým manažerem, ale už ta krátká kolonka v životopise může o jejich schopnostech ledacos napovědět.

Neformální vzdělávání tak staví most do světa práce, a to přesně v těch oblastech, které jsou pro tradiční pojetí školy těžko měřitelné, a tudíž nezřídka zanedbávané. A přitom jsou v praxi nezbytné a často mnohem důležitější než klasické školní znalosti. Není vždy snadné vybrat absolventa bez praxe z desítek životopisů, které přijdou v reakci na juniorní pozici, a právě dobrovolnická zkušenost v neformálním vzdělávání může být dobrým vodítkem, jak kvalitního člověka poznat. A řada firem už si to dnes velmi dobře uvědomuje a dovede to ocenit.

 

Poznámka: Autor pracuje s dětmi a mládeží přes 26 let. V rámci činnosti organizoval i velké otevřené akce pro stovky účastníků, technicky a programově zajišťoval až třítýdenní akce, přímo řídil organizační jednotku o 100 členech, podílel se na řízení celého spolku o 16 000 členech a byl v představenstvu České rady dětí a mládeže, která s více než 200 000 členy zastřešuje všechny významné dětské spolky v ČR.